ประกาศ เรื่องการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

กำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Med600 ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตรฯ

ผู้มีสิทธิ์สอบ MEQ : นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาการปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6

กำหนดการสอบ

เวลา 08.45 น.         รายงานตัวเข้าสอบโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ อาคารเรียนรวมฯ ณ ห้อง Med600 ชั้น 6 อาคารแพทยศาสตรฯ

เวลา 09.00 น.      เริ่มสอบ

ผู้เข้าสอบทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

ข้อกำหนดของการสอบ MEQ

  1. การสอบ MEQ นักศึกษานั่งสอบตามแผนผังที่นั่งสอบ (ดูแผนผังที่นั่งสอบในวันสอบ)
  2. ห้ามนักศึกษานำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาดิจิตอล มาในวันสอบ
  3. การสอบเริ่มตรงเวลา หากผู้เข้าสอบมาสายเกิน 15 นาที หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว นักศึกษาจะต้องเขียนใบคำร้องขอเข้าสอบสายหลังจากนั้น นักศึกษาเข้าสอบไปก่อนโดยไม่มีการต่อเวลา ทั้งนี้ประธานการจัดสอบฯ จะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลการเข้าสอบสายหากไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าการเข้าสอบของนักศึกษาเป็นโมฆะ
  4. ข้อสอบทั้งชุดมีจำนวนข้อสอบ 5 ข้อใหญ่ ได้แก่ อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, สูติ-นรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  5. เกณฑ์ผ่าน : การคิดเกณฑ์ผ่านของข้อสอบทั้งชุด ให้นำคะแนนที่เป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละข้อมารวมกัน
  6. การตัดสินผลสอบ : ใช้คะแนนรวมของทุกข้อ ถ้าได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ผ่านรวม ถือว่าสอบผ่าน

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รหัส ชื่อ-สกุล
5610310120 นาย ภูมมินทร์ ยอดสุรางค์
5510310135 นาย อัชฌารอฟ มูเก็ม
5610310180 นาย อภิลักขณ์ เหมะรักษ์
5510310183 นาย ภัททนพ เงาดุลยวัต

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ ==> compre3-3-61PSU