ประกาศ ศรว. เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำาหรับแพทย์ผู้สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1)

11 total views, 1 views today

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่11/2562 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ส าหรับแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1)

ประกาศ-11-62-จำนวนจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)-ตปท.-สอบ-12-01-63 ==> 11-62 MEQ-12-01-63