update รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยได้มีการประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครสอบอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จำนวน 4 คน ไปแล้วนั้น

ด้วยมีผู้สมัครสอบได้แสดงความจำนงค์ขอสละสิทธิ์การสอบ ทางคณะฯ จึงขอดำเนินการเรียกผู้สมัครสอบลำดับถัดไปมาทำการยืนยันสิทธิ์ ได้แก่  นางสาว อารีรัตน์ ยุ้งกระโทก โดยรายละเอียด ดังไฟล์แนบ Longcase62name

 

 

1,488 total views, 3 views today