การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 3 (MEQ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

การสอบประมวลความรู้ ข้นัที่ 3 (MEQ) คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Med600 ช้ัน 6 อาคารแพทยศาสตรฯ 

รายละเอียด ดังแนบ name compre3 2-62 update