การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) สอบในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสอบตามข้อกำหนดของ ศรว. และได้ทำการสมัครสอบ MEQ ผ่านระบบของ ศรว. เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 13-21 ก.พ. 63) โดยมีความประสงค์เข้าสอบ ณ สนามสอบ ม.สงขลานครินทร์นั้น ขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 / พศ 2563