สมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564
  กรุณาเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้
  1. รูปถ่ายผู้สมัคร  (JPG, JPEG, PNG)
  2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เมื่อจบชั้นปีที่ 5  (PDF)
  3. สำเนาใบแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1  (PDF)
  4. สำเนาใบแจ้งผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 2  (PDF)
  5. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์แพทย์ จำนวน 3 ท่าน ให้แยกส่งเอกสารใส่ซองปิดผนึกไปที่ภาควิชาโดยตรง

หมายเลขบัตรประชาชน