วิชา บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 Introduction to Medical Sciences II  (311-101)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อ. พัชรา ศุภธีรสกุล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8139
ห้อง: -
e-mail: patchara.s@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. นันทา เชิงเชาว์

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8261
ห้อง: -
e-mail: nunta.c@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. พรทิพย์  ประพันธ์พจน์

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8275
ห้อง: -
e-mail: porntip.p@psu.ac.th
animate

ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ์

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8271
ห้อง: -
e-mail: dechas@gmail.com
animate

ดร. ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8267
ห้อง: Pr.433
e-mail: thanawat.p@psu.ac.th
animate

ดร. ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8273
ห้อง: -
e-mail: ladda.l@psu.ac.th
animate

ดร. พันทิพา รุณแสง

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8272
ห้อง: -
e-mail: phanthipha.r@psu.ac.th
animate

ดร. อารตีย์ อรุณเกษร

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8264
ห้อง: -
e-mail: choompoo_ara@hotmail.com
animate

ดร. วนิศา สะแลแม

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8258
ห้อง: -
e-mail: wanisa.sa@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. เบญจมาศ จันทร์ฉวี

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8177
ห้อง: -
e-mail:  benjamas.j@psu.ac.th
animate

รศ. สมสมร ชิตตระการ

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8178
ห้อง: Pr.225
e-mail: somsmorn.c@psu.ac.th
animate

ดร. วันดี อุดมอักษร

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8185
ห้อง: -
e-mail: ying_wandee@yahoo.com
animate

ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8173
ห้อง: -
e-mail: tan.s@psu.ac.th
animate

พญ.ดร. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์

ภาควิชากายพยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1557
ห้อง: -
e-mail: cchariya@medicine.psu.ac.th
animate

พญ. ชุษณา เพชรพิเชษฐเชียร

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1245
ห้อง: -
e-mail: chusana020@gmail.com