วิชา ระบบประสาท การเคลื่อนไหว และพฤติกรรม 1, 2 Nervous system, Locomot (311-321)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อ. พัชรา ศุภธีรสกุล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8139
ห้อง: -
e-mail: patchara.s@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. นิซาอูดะห์  ระเด่นอาหมัด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8142
ห้อง: Pr.100
e-mail: nisaudah.r@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8140
ห้อง: Pr.103
e-mail: uraporn.v@psu.ac.th
animate

พ.ท.หญิง ดร. วิภาพรรณ ขิมมากทอง

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8142
ห้อง: Pr.101
e-mail: wipapan.k@psu.ac.th
animate

ดร. พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 8137
ห้อง: PR 109
e-mail: pornsawan.d@psu.ac.th
animate

รศ. สมสมร ชิตตระการ

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8178
ห้อง: Pr.225
e-mail: somsmorn.c@psu.ac.th
animate

ผศ. สุภาภรณ์ การเสนารักษ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8176
ห้อง: Pr.213
e-mail: supaporn.p@psu.ac.th
animate

ผศ. นิสิตา บำรุงวงศ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8182
ห้อง: Pr.233
e-mail: nisita.b@psu.ac.th
animate

ดร. สถาพร พฤฒิพรรลาย

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8183
ห้อง: Pr.223
e-mail: sataporn.p@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8210
ห้อง: PR 317
e-mail: ekkasit.k@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8215
ห้อง: ML.204
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. อัจฉรีย์  อินทุโสมา

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1274
ห้อง: -
e-mail: -
animate

พญ. ฐิตพร ธรรมเจริญวิภาส

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1251
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. นิพัฒน์ เอื้ออารี

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1384
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1382
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ธวัช ตันติสารศาสน์

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1383
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1382
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.นพ. แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1382
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. จักรี หิรัญแพทย์

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 8178
ห้อง: Pr.225
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. อรสา  ห่อรัตนาเรือง

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1384
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. บุญชัย  หวังศุภดิลก

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1384
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. เพ็นนี  สิงหะ

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1383
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. ปฐมา  ภูรยานนท์ชัย

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1384
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ

จักษุวิทยา   โทรศัพท์: 1383
ห้อง: -
e-mail: -
animate

อ.นพ. คเณศ กาญจนประดิษฐ์

พยาธิวิทยากายวิภาค   โทรศัพท์: 1591
ห้อง: พยาธิวิทยากายวิภาค
e-mail: -
animate

นพ. อนุชิต บูรณถาวรสม

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1585
ห้อง: น.จุลชีววิทยาคลังเลือด
e-mail: -
animate

นพ. ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    โทรศัพท์: 1352
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. ธีรภัทร์ ธีธารัตน์กุล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    โทรศัพท์: 1352
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. วันดี ไข่มุกด์

โสต ศอ นาสิกวิทยา   โทรศัพท์: 1391
ห้อง: 
e-mail: 
animate

ผศ.พญ. วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร

โสต ศอ นาสิกวิทยา   โทรศัพท์: 1391
ห้อง: -
e-mail: -
animate

พญ. ยุวติยา  ปลอดภัย

โสต ศอ นาสิกวิทยา   โทรศัพท์: 1391
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. ประภากร กลับกลาย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1603
ห้อง: -
e-mail: -
animate

พญ. วรางคณา ฟองศรี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1603
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. ปรเมศวร์ สุวรรณโณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1603
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. คณินทร์  เอี่ยมธนาภรณ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1603
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1603
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1603
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ศ.นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1727
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1727
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.นพ. ศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1726
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ฐากูร เอี้ยวสกุล

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1727
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. ธาราณ์ ตันธนาธิป

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1727
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1727
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. อนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1727
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. สุวรรณา เศรษฐวัชรวนิช

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1483
ห้อง: -
e-mail: ssuwanna@medicine.psu.ac.th
animate

รศ.นพ. พรชัย สถิรปัญญา

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1483
ห้อง: -
e-mail: sporncha@medicine.psu.ac.th
animate

ศ.นพ. คณิตพงษ์  ปราบพาล

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1483
ห้อง: -
e-mail: pkanitpo@medicine.psu.ac.th
animate

นพ. พัฒน์ ก่อรัตนคุณ

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1483
ห้อง: -
e-mail: patosk120@gmail.com