วิชา ระบบเลือดและชีววิทยา ของเนื้องอก Hematopoietic system and Biology of (364-341)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

ดร. ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8267
ห้อง: Pr.433
e-mail: thanawat.p@psu.ac.th
animate

ดร. วนิดา สุขเกษศิริ

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8181, 8172
ห้อง: -
e-mail: wanida.su@psu.ac.th
animate

ผศ. นิสิตา บำรุงวงศ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8182
ห้อง: Pr.233
e-mail: nisita.b@psu.ac.th
animate

นพ. คณุตม์ จารุธรรมโสภณ

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1563
ห้อง: น.ธาลัสซีเมีย
e-mail: -
animate

พญ.ดร. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์

ภาควิชากายพยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1557
ห้อง: -
e-mail: cchariya@medicine.psu.ac.th
animate

ดร. ทิพรัตน์ เพ้งเล้ง

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1562
ห้อง: น.โลหิตวิทยา
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. คณิตา กายะสุต

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1591-2
ห้อง: -
e-mail: k_kanita@hotmail.com
animate

ผศ.ดร. จำนงค์ นพรัตน์

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1567
ห้อง: น.จุลชีววิทยาคลังเลือด
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1278
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1270
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1540, 1481
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: arnuparp.l@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. จรรยา นครินทร์

งานแพทยศาสตรศึกษา   โทรศัพท์: 1540-2
ห้อง: งานแพทยศาสตร์ศึกษา
e-mail: -