วิชา วงจรชีวิตมนุษย์ Human Life Cycle (388-351)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อ. พัชรา ศุภธีรสกุล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8139
ห้อง: -
e-mail: patchara.s@psu.ac.th
animate

ดร. วันดี อุดมอักษร

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8185
ห้อง: -
e-mail: ying_wandee@yahoo.com
animate

ผศ. เอมอร เจียรมาศ

ภาควิชาสารัตถศึกษา   โทรศัพท์: 8181, 8172
ห้อง: ภ.สารัตถศึกษา
e-mail: -
animate

ศ.พญ. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1259
ห้อง: -
e-mail: somchit.j@psu.ac.th
animate

ผศ.พญ. สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1250
ห้อง: ภ.กุมารเวชศาสตร์
e-mail: -
animate

พญ. จุฑามาส วรโชติกำจร

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1250
ห้อง: ภ.กุมารเวชศาสตร์
e-mail: -
animate

พญ. ณัฐพร ทัศนกิจพาณิชย์

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1250
ห้อง: ภ.กุมารเวชศาสตร์
e-mail: -
animate

รศ.พญ. ฐิติมา สุนทรสัจ

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1201-3
ห้อง: ภ.สูติ-นรีเวชวิทยา
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1201-3
ห้อง: ภ.สูติ-นรีเวชวิทยา
e-mail: -
animate

พญ. สาวิตรี พรานพนัส

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1201-3
ห้อง: ภ.สูติ-นรีเวชวิทยา
e-mail: -
animate

นพ. ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    โทรศัพท์: 1351-2
ห้อง: ภ.จิตเวชศาสตร์
e-mail: -
animate

พญ. ชนกานต์ ชัชวาลา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    โทรศัพท์: 1351-2
ห้อง: ภ.จิตเวชศาสตร์
e-mail: -
animate

รศ. พญ. พรรณทิพย์  ฉายากุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: pantip.c@psu.ac.th
animate

รศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1540, 1481
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: arnuparp.l@psu.ac.th
animate

รศ.นพ.ดร. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1584
ห้อง: น.มนุษย์พันธุศาสตร์
e-mail: -
animate

นพ. คณุตม์ จารุธรรมโสภณ

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1563
ห้อง: น.ธาลัสซีเมีย
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. วิภาวรรณ ลีลาสำราญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   โทรศัพท์: 1584
ห้อง: ภ.ศัลยศาสตร์-ออร์โธปิดิกส์
e-mail: -
animate

นพ. สกล สิงหะ

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401-3
ห้อง: ภ.ศัลยศาสตร์
e-mail: -