วิชา พื้นฐานทักษะทางคลินิก และเวชจริยศาสตร์ 1 Fundamental Clinical Practi (388-304)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อาจารย์ ดารณี  กาญจนสุวรรณ

คณะศิลปศาสตร์   โทรศัพท์: -
ห้อง: -
e-mail: daranee.k@psu.ac.th
animate

รศ.พญ. ฐิติมา สุนทรสัจ

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. อานนท์ วิทยานนท์

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1351
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1351
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ศ.พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201-1203
ห้อง: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
e-mail: ounjai.k@psu.ac.th
animate

รศ. พญ. พรรณทิพย์  ฉายากุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: pantip.c@psu.ac.th
animate

รศ.นพ. พรชัย สถิรปัญญา

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1483
ห้อง: -
e-mail: sporncha@medicine.psu.ac.th
animate

ผศ.พญ. สุวรรณา เศรษฐวัชรวนิช

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1483
ห้อง: -
e-mail: ssuwanna@medicine.psu.ac.th
animate

ผศ.นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1601
ห้อง: -
e-mail: -
animate

พญ. กันยิกา ชำนิประศาสน์

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1601
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ธนะรัตน์ ชบุญเรือง

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1601
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. กรกช  ชมะลิวรรณกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1601
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. รัตนา ชลีลาวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1452
ห้อง: -
e-mail: -
animate

นพ. นพดล เกียรติศิริโรจน์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1463
ห้อง: -
e-mail: korn-4425044@hotmail.com