วิชา ประวัติศาสตร์การแพทย์ History of Medicine (388-211)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

รศ. พญ. พรรณทิพย์  ฉายากุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: pantip.c@psu.ac.th
animate

นพ. ชัชชัย ปรีชาไว

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1652
ห้อง: ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: ccprecha@gmail.com
animate

ศ.พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201-1203
ห้อง: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
e-mail: ounjai.k@psu.ac.th
animate

รศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1540, 1481
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: arnuparp.l@psu.ac.th
animate

ผศ. เยาวเรศ สมทรัพย์

คณะพยาบาลศาสตร์   โทรศัพท์: 6550
ห้อง: ภาควิชาสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
e-mail: yaowares.s@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์

คณะศิลปศาสตร์   โทรศัพท์: 6735
ห้อง: ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
e-mail: srisupon.c@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์

คณะเภสัชศาสตร์   โทรศัพท์: 8960
ห้อง: ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
e-mail: pjindap@pharmacy.psu.ac.th
animate

รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล

คณะการแพทย์แผนไทย   โทรศัพท์: 2700
ห้อง: คณะการแพทย์แผนไทย
e-mail: sanan.s@psu.ac.th
animate

อ. ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงศ์

คณะการแพทย์แผนไทย   โทรศัพท์: 2702
ห้อง: คณะการแพทย์แผนไทย
e-mail: phatsasi.l@psu.ac.th