วิชา ระบบหายใจ Respiratory System (311-241)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

ดร. พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 8137
ห้อง: PR 109
e-mail: pornsawan.d@psu.ac.th
animate

ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8173
ห้อง: -
e-mail: tan.s@psu.ac.th
animate

ดร. นวิยา ฮุยเป้า

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 8206
ห้อง: PR 319
e-mail: nawiya.h@psu.ac.th
animate

ผศ.นพ. อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส

พยาธิวิทยากายวิภาค   โทรศัพท์: 1591
ห้อง: พยาธิวิทยากายวิภาค
e-mail: anupong.n@psu.ac.th
animate

ดร. มิ่งขวัญ  ยิ่งขจร

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 1582
ห้อง: -
e-mail: zentradeonz@hotmail.com
animate

ผศ.นพ. ศิวศักดิ์ จุทอง

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1474
ห้อง: -
e-mail: jsiwasak@medicine.psu.ac.th
animate

ผศ.พญ. วรางคณา  กีรติชนานนท์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1474
ห้อง: -
e-mail: tikrittirak@gmail.com
animate

นพ. ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1474
ห้อง: -
e-mail: drgeater@gmail.com
animate

พญ. อัสมา นวสกุลพงศ์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1474
ห้อง: -
e-mail: navasakulpong@hotmail.com
animate

ผศ.พญ. นันทกา กิระนันทวัฒน์

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 1508
ห้อง: -
e-mail: nantaka.kir@gmail.com
animate

รศ.พญ. วนพร อนันตเสรี

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 1256
ห้อง: -
e-mail: awanapor@medicine.psu.ac.th
animate

พญ. กนกพรรณ เรืองนภา

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 1256
ห้อง: -
e-mail: kanoknokpan@gmail.com
animate

พญ. ฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 1256
ห้อง: -
e-mail: pharsai_16@yahoo.com
animate

พญ. กันทรา แซ่ลิ่ม

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 1256
ห้อง: -
e-mail: pigun_113@hotmail.com