วิชา ระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular System (311-251)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

ดร. พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 8137
ห้อง: PR 109
e-mail: pornsawan.d@psu.ac.th
animate

ผศ. สุภาภรณ์ การเสนารักษ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8176
ห้อง: Pr.213
e-mail: supaporn.p@psu.ac.th
animate

ดร. ฐาปนี เริงฤทธิ์

ระบบหัวใจและหลอดเลือด   โทรศัพท์: 8212
ห้อง: PR 331
e-mail: thapanee.ro@psu.ac.th
animate

ผศ.พญ. คณิตา กายะสุต

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1591-2
ห้อง: -
e-mail: k_kanita@hotmail.com
animate

ดร. มิ่งขวัญ  ยิ่งขจร

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 1582
ห้อง: -
e-mail: zentradeonz@hotmail.com
animate

ดร. วิไลวรรณ ศรีวิมล

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1591,1563
ห้อง: ภ.พยาธิฯ
e-mail: sriwimol.wi@gmail.com
animate

ผศ.พญ. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์

รังสีวิทยา   โทรศัพท์: 70528
ห้อง: -
e-mail: tsupikak@yahoo.com
animate

พญ. กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1272
ห้อง: หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
e-mail: tsupikak@yahoo.com
animate

พญ. ตรีชฎา วิสารทพงศ์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1480
ห้อง: -
e-mail: noinananoi@hotmail.com
animate

นพ. สิริชัย ชีวะธนากรณ์กุล

ระบบหายใจ   โทรศัพท์: 1480
ห้อง: -
e-mail: sirichai.chee@gmail.com