วิชา พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ Fundamental Human Interaction (388-201)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อาจารย์ ดารณี  กาญจนสุวรรณ

คณะศิลปศาสตร์   โทรศัพท์: -
ห้อง: -
e-mail: daranee.k@psu.ac.th
animate

รศ. นพ. อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1540, 1481
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: arnuparp.l@psu.ac.th
animate

ศ.พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201-1203
ห้อง: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
e-mail: ounjai.k@psu.ac.th
animate

รศ. พญ. พรรณทิพย์  ฉายากุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: pantip.c@psu.ac.th
animate

ผศ.นพ. วรวุฒิ จินตภากร

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1480
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. อานนท์ วิทยานนท์

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1351
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1351
ห้อง: -
e-mail: -
animate

รศ.พญ. ฐิติมา สุนทรสัจ

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ดร. ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8267
ห้อง: Pr.433
e-mail: thanawat.p@psu.ac.th