วิชา ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ Digestive System and Nutrition (311-271)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

รศ.ดร. นิซาอูดะห์  ระเด่นอาหมัด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8142
ห้อง: Pr.100
e-mail: nisaudah.r@psu.ac.th
animate

อ. พัชรา ศุภธีรสกุล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8139
ห้อง: -
e-mail: patchara.s@psu.ac.th
animate

อ. สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8180
ห้อง: Pr.229
e-mail: Somchai.sr@psu.ac.th
animate

ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8173
ห้อง: -
e-mail: tan.s@psu.ac.th
animate

ดร. สถาพร พฤฒิพรรลาย

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8183
ห้อง: Pr.223
e-mail: sataporn.p@psu.ac.th
animate

ดร. พิศเรศ คุ่ยต่วน

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8204
ห้อง: Pr.315
e-mail: pissared@gmail.com
animate

อ. นงเยาว์  กิจเจริญนิรุตม์

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8203
ห้อง: Pr.313
e-mail: Nongyao.k@psu.ac.th
animate

ผศ.นพ.ดร. อธิป นิลแก้ว

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 8344
ห้อง: วท.521
e-mail: Athip.n@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. นงเยาว์ สว่างเจริญ

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 8318
ห้อง: Pr.509
e-mail: nongyao.s@psu.ac.th
animate

ดร. กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 8334
ห้อง: วท.523
e-mail: kanchana.w@psu.ac.th
animate

ศ.ดร. วราภรณ์ วุฑฒะกุล

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 8328
ห้อง: วท.529
e-mail: varaporn.v@psu.ac.th
animate

ดร. อารตีย์ อรุณเกษร

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8264
ห้อง: -
e-mail: choompoo_ara@hotmail.com
animate

รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1251,1273
ห้อง: ภ.กุมารฯ
e-mail: ladda.m@psu.ac.th
animate

รศ.นพ. เสกสิต โอสถากุล

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1251,1273
ห้อง: ภ.กุมารฯ
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. มณีรัตน์ ภูวนันท์

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1251,1273
ห้อง: ภ.กุมารฯ
e-mail: mpuwanant@Yahoo.com
animate

นพ. ถาวร เด่นดำรงทรัพย์

รังสีวิทยา   โทรศัพท์: 1501
ห้อง: ภ.รังสีฯ
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ชิต เพชรพิเชฐเชียร

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401
ห้อง: ภ.ศัลย์ฯ
e-mail: -
animate

รศ.นพ. ประกิต พฤกษ์ประเสริฐ

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401
ห้อง: ภ.ศัลย์ฯ
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. ธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401
ห้อง: ภ.ศัลย์ฯ
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ศักดิ์ชาย  เรืองสิน

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401
ห้อง: ภ.ศัลย์ฯ
e-mail: -
animate

ดร. มิ่งขวัญ  ยิ่งขจร

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 1582
ห้อง: -
e-mail: zentradeonz@hotmail.com
animate

ดร. พรนภัส  สุระสมบัติพัฒนา

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1585
ห้อง: ภ.พยาธิฯ
e-mail: noonnin_p@hotmail.com
animate

รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1550,15511180,1181
ห้อง: ภ.พยาธิฯ
e-mail: -
animate

ดร. วิไลวรรณ ศรีวิมล

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1591,1563
ห้อง: ภ.พยาธิฯ
e-mail: sriwimol.wi@gmail.com
animate

พญ. ญัยชญา จำรูญกุล

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1452,1479
ห้อง: ภ.อายุรฯ
e-mail: naichaya@gmail.com
animate

พญ. พิมพ์ศิริ จศรีพงศ์พันธุ์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1452,1479
ห้อง: ภ.อายุรฯ
e-mail: pim072@hotmail.com
animate

ดร. นิภาพร คนธภักดี

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8214
ห้อง: -
e-mail: nipaporn.kon@psu.ac.th