วิชา ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ Urinary and Reproductive Systems (311-281)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อ. พัชรา ศุภธีรสกุล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8139
ห้อง: -
e-mail: patchara.s@psu.ac.th
animate

พ.ท.หญิง ดร. วิภาพรรณ ขิมมากทอง

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8142
ห้อง: Pr.101
e-mail: wipapan.k@psu.ac.th
animate

ผศ. พินิจ ทวีธรรมเสวี

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8136
ห้อง: PR 411
e-mail: pinij.t@psu.ac.th
animate

ดร. ศุภิตา ธนะเศวตร

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8135
ห้อง: Pr.113
e-mail: supita.t@psu.ac.th
animate

ผศ. สุภาภรณ์ การเสนารักษ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8176
ห้อง: Pr.213
e-mail: supaporn.p@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8175
ห้อง: Pr.205
e-mail: -
animate

ดร. พิศเรศ คุ่ยต่วน

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8204
ห้อง: Pr.315
e-mail: pissared@gmail.com
animate

ดร. ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8267
ห้อง: Pr.433
e-mail: thanawat.p@psu.ac.th
animate

ดร. วิภาวดี เสียงล้ำ

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 8319
ห้อง: Pr.521
e-mail: wipawadeeka@hotmail.com
animate

ผศ.นพ. อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส

พยาธิวิทยากายวิภาค   โทรศัพท์: 1591
ห้อง: พยาธิวิทยากายวิภาค
e-mail: anupong.n@psu.ac.th
animate

อ.นพ. คเณศ กาญจนประดิษฐ์

พยาธิวิทยากายวิภาค   โทรศัพท์: 1591
ห้อง: พยาธิวิทยากายวิภาค
e-mail: -
animate

นพ. คณุตม์ จารุธรรมโสภณ

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1563
ห้อง: น.ธาลัสซีเมีย
e-mail: -
animate

ผศ.ดร. จำนงค์ นพรัตน์

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1567
ห้อง: น.จุลชีววิทยาคลังเลือด
e-mail: -
animate

นพ. อนุชิต บูรณถาวรสม

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1585
ห้อง: น.จุลชีววิทยาคลังเลือด
e-mail: -
animate

ผศ.พญ. ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1576
ห้อง: น.จุลชีววิทยาคลังเลือด
e-mail: -
animate

ดร วณิชชา เทพาขันธ์

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1551
ห้อง: ภ. พยาธิวิทยา
e-mail: -
animate

ดร. มิ่งขวัญ  ยิ่งขจร

จุลชีววิทยา   โทรศัพท์: 1582
ห้อง: -
e-mail: zentradeonz@hotmail.com
animate

อ. วิไลวรรณ  นะชาตรี

พยาธิวิทยาคลินิก   โทรศัพท์: 1576
ห้อง: ภ. พยาธิวิทยา
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. ธนพันธ์ ชูบุญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1012
ห้อง: ภ.สูติฯ
e-mail: -
animate

นพ. อธิษฐาน รัตนบุรี

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1206
ห้อง: ภ.สูติฯ
e-mail: -
animate

พญ. มนภัทร สุกใส

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   โทรศัพท์: 1205,1245
ห้อง: ภ.สูติฯ
e-mail: 
animate

ศ.พญ. ประยงค์ เวชวนิชสนอง

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 129921
ห้อง: ภ.กุมารฯ
e-mail: vprayong@gmail.com
animate

ผศ.นพ. พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 12520
ห้อง: ภ.กุมารฯ
e-mail: dpornsak@medicine.psu.ac.th
animate

รศ.พญ. ปิยวรรณ เชียงไกรเวช

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401-4
ห้อง: น.กุมารฯ ศัลยศาสตร์
e-mail: -
animate

พญ. อุษณีย์  บุญศรีรัตน์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1452
ห้อง: ภ.อายุรศาสตร์
e-mail: ussaneeboonsrirat@yahoo.com
animate

ผศ.พญ. พรเพ็ญ  แสงถวัลย์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1452
ห้อง: ภ.อายุรศาสตร์
e-mail: psangth@yahoo.com
animate

รศ. พญ. พรรณทิพย์  ฉายากุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: pantip.c@psu.ac.th
animate

ผศ.ดร. จรรยา นครินทร์

งานแพทยศาสตรศึกษา   โทรศัพท์: 1540-2
ห้อง: งานแพทยศาสตร์ศึกษา
e-mail: -