วิชา การปฏิสัมพันธ์ Human Interaction (388-202)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

อาจารย์ ดารณี  กาญจนสุวรรณ

คณะศิลปศาสตร์   โทรศัพท์: -
ห้อง: -
e-mail: daranee.k@psu.ac.th
animate

อ. รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ

คณะศิลปศาสตร์   โทรศัพท์: 6735
ห้อง: 
e-mail: 
animate

รศ.พญ. ฐิติมา สุนทรสัจ

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ผศ.นพ. อานนท์ วิทยานนท์

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1351
ห้อง: -
e-mail: -
animate

ศ.พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1201-1203
ห้อง: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
e-mail: ounjai.k@psu.ac.th
animate

รศ. พญ. พรรณทิพย์  ฉายากุล

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
e-mail: pantip.c@psu.ac.th
animate

รศ.นพ. อุทัย เก้าเอี้ยน

คณะแพทยศาสตร์   โทรศัพท์: 1451
ห้อง: -
e-mail: -