วิชา ระบบต่อมไร้ท่อและ เมแทบอลิซึม Endocrine System and Metabolism (311-311)


การนัดพบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ไปนัดก่อนล่วงหน้า เพื่อขอพบตามวันและเวลาที่กำหนด


animate

ผศ. พินิจ ทวีธรรมเสวี

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8136
ห้อง: PR 411
e-mail: pinij.t@psu.ac.th
animate

ดร. จงดี นพรัตน์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์   โทรศัพท์: 8145
ห้อง: PR 100
e-mail: jongdee.n@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. วิจิตรา ลีละศุภกุล

ภาควิชาชีวเคมี   โทรศัพท์: 8284
ห้อง: ST 413
e-mail: wichitra.l@psu.ac.th
animate

รศ.ดร. เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8210
ห้อง: PR 317
e-mail: ekkasit.k@psu.ac.th
animate

ดร. พิศเรศ คุ่ยต่วน

สรีรวิทยา   โทรศัพท์: 8204
ห้อง: Pr.315
e-mail: pissared@gmail.com
animate

รศ.ดร. เบญจมาศ จันทร์ฉวี

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8177
ห้อง: -
e-mail:  benjamas.j@psu.ac.th
animate

อ. สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8180
ห้อง: Pr.229
e-mail: Somchai.sr@psu.ac.th
animate

ดร. สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ

ภาควิชาเภสัชวิทยา   โทรศัพท์: 8170
ห้อง: PR 207
e-mail: supattra.l@psu.ac.th
animate

ศ.พญ. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

กุมารเวชศาสตร์   โทรศัพท์: 1259
ห้อง: -
e-mail: somchit.j@psu.ac.th
animate

รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1550,15511180,1181
ห้อง: ภ.พยาธิฯ
e-mail: -
animate

ดร. วิไลวรรณ ศรีวิมล

พยาธิวิทยา   โทรศัพท์: 1591,1563
ห้อง: ภ.พยาธิฯ
e-mail: sriwimol.wi@gmail.com
animate

รศ.นพ. สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์

ศัลยศาสตร์   โทรศัพท์: 1401
ห้อง: -
e-mail: susomkia@medicine.psu.ac.th
animate

รศ.นพ. สุภมัย สุนทรพันธ์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1463
ห้อง: -
e-mail: ssupamai@medicine.psu.ac.th
animate

นพ. นพดล เกียรติศิริโรจน์

อายุรศาสตร์   โทรศัพท์: 1463
ห้อง: -
e-mail: korn-4425044@hotmail.com