สอบตำแหน่ง จ.บริหาร

Description: พี่อารี
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 09:00:00 - Tuesday 28 December 2021
Duration: 7 hours
End time: 16:00:00 - Tuesday 28 December 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 11:42:51 - Friday 17 December 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry