เรียนกายภาพ ปี 1

Description: รายวิชาการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1627
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 09:00:00 - Tuesday 14 July 2020
Duration: 2 hours
End time: 11:00:00 - Tuesday 14 July 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 15:38:59 - Friday 03 July 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry