เรียนกายภาพ ปี 1

Description: รายวิชาการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1627
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 13:00:00 - Thursday 16 July 2020
Duration: 4 hours
End time: 17:00:00 - Thursday 16 July 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 16:45:11 - Friday 03 July 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry