เรียนเรื่องการเขียนรายงาน

Description: ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ พี่ใจ
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 2 - Med 204
Start time: 09:00:00 - Monday 13 July 2020
Duration: 3 hours
End time: 12:00:00 - Monday 13 July 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 10:57:31 - Thursday 09 July 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry