สอบผู็ปฏิบัติงานบริหาร

Description: น.สงเสริม พี่อารี 1141
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 08:30:00 - Wednesday 29 July 2020
Duration: 3.5 hours
End time: 12:00:00 - Wednesday 29 July 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 16:32:07 - Friday 17 July 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry