อบรมหลักการรักษาทดแทนไต

Description: พี่สุพร น.ไต
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 13:00:00 - Tuesday 18 August 2020
Duration: 3.5 hours
End time: 16:30:00 - Tuesday 18 August 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 16:30:06 - Wednesday 29 July 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry