สอบ MCQ ของพชท/พจบ

Description: บูม ผ่านระบบ ทดสอบระบบและสอบ
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 08:30:00 - Tuesday 27 October 2020
Duration: 8 hours
End time: 16:30:00 - Tuesday 27 October 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 08:52:22 - Thursday 22 October 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry