เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

Description: รร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี 087-6330037 ครูณัฐซรีน่า
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
Start time: 09:00:00 - Monday 16 November 2020
Duration: 3 hours
End time: 12:00:00 - Monday 16 November 2020
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 09:32:09 - Friday 30 October 2020
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry