เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

Description: รร.ธิดาแม่พระ 0826155964
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
Start time: 13:00:00 - Tuesday 23 March 2021
Duration: 3.5 hours
End time: 16:30:00 - Tuesday 23 March 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 10:23:49 - Monday 08 March 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry