สอบเจ้าหน้าที่เวชสถิติ

Description: พี่โน เวชระเบียน
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 08:30:00 - Wednesday 07 April 2021
Duration: 8 hours
End time: 16:30:00 - Wednesday 07 April 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 09:15:42 - Tuesday 30 March 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry