สอบ จ.บริหาร น.ส่งเสริม

Description: 5 คน พี่อารี 1144
Confirmation status: Confirmed
ห้อง: ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Start time: 09:00:00 - Monday 14 June 2021
Duration: 3 hours
End time: 12:00:00 - Monday 14 June 2021
Type: ภายใน
Created by: admin
Last updated: 09:17:24 - Monday 07 June 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry