Information

โครงการประชุมวิชาการ
Thai-Charité Medical Education Conference 2018
“Disruptive Medical Education in the new Era”

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นยุคที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีความรวดเร็วและรุนแรงมากกว่าที่เคยเป็น เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดที่เรียกได้ว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ซึ่งมีผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทุกแวดวงอย่างชัดเจน เนื่องจากการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชั้นเรียนอีกต่อไป ในการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการศึกษาเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้องการของหลักสูตร ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลของหลักสูตร (WFME Global Standards for Quality Improvement Basic Medical Education)

ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
   1. มีส่วนร่วมในกระบวนการรวบรวมทัศนะความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระที่มีความสอดคล้องกัน และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด เกี่ยวกับ Entrustable professional activities: EPAs ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   2. มีความรู้ความเข้าใจด้านแพทยศาสตรศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME) การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และ Non-technical skill ในระดับการศึกษาก่อนปริญญา
   3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในแวดวงการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปเลือกประยุกต๋ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้
   4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
วิธีดำเนินการ
   1. การบรรยายกลุ่มใหญ่
   2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในแวดวงการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปเลือกประยุกต๋ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้
   4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ แพทย์ภูมิภาค 3 สถาบัน
   1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากร
   1. Prof.Harm Peters
   Charité University, Germany
   2. Prof.Peter Dieter
   Carl Gustav Carus Medical School, Dresden University of Technology, Germany
   3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
   ประธาน Executive Board สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc)
   4. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   5. กัปตัน นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม
   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และศัลยแพทย์ทรวงอกหัวใจ
   6. คุณสุพจน์ ศรีนุตพงษ์
   ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
   1. คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 30 คน
   2. คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน
   3. คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน
   3. คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ จำนวน 60 คน
วันเวลา และสถานที่จัดประชุม
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท หาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ค่าลงทะเบียน
   ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 2,500 บาท
   ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 3,000 บาท
การประเมินผล
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1. มี Entrustable professional activities: EPAs ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
   2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ในเรื่องแพทยศาสตรศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และ Non-technical skill ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้
   3. ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันต่างๆ ได้