รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ลำดับ ชื่อ - สกุล คณะ สถาบัน/มหาวิทยาลัย สถานะการชำระเงิน
1 รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
2 ผศ.พญ. กัญญา คำวิลัยศักดิ์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
3 รศ.พญ. กษยา ตันติผลาชีวะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
4 พญ. เปรมสุดา สมบุญธรรม แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
5 นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
6 ผศ.พญ. พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
7 ผศ.นพ. ตุลชัย อินทรัมพรรย์ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
8 พญ. กนกวรรณ ศรีรักษา ศูนย์แพทยศษสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ดร. ธรรมสรณ์ จีรอำพรวัฒน์ โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
10 พญ. อำนวยพร อภิรักษากร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
11 นาย พรชัย ธีรโชติภากร กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
12 นพ. วรพล จรูญวณิชกุล แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
13 นพ. ธนชัย พนาพุฒิ ศูนย์แพทยศาสตร์ รพ.ขอนแก่น
14 ดร. เบญจพร ศิลารักษ์ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น
15 รศ.นพ. สามารถ ภคกษมา แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
16 พญ. ปองทอง ปูรานิธี แพทศาสตร์ มหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
17 ศ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
18 ผศ.นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 นพ. อมร ลีลารัศมี แพทยศาสตร์ สยาม
20 พญ. ช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์ แพทยศาสตร์ สยาม
21 พญ. ปราญชลี ชูนิล แพทยศาสตร์ สยาม
22 นาย พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
23 ดร. ธีระ ชีโวนรินทร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ดร. ธัญญลักษ์ พิทักษ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ผศ.พญ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 พญ. ฤดีกร สุวรรณานนท์ แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
27 ผศ.นพ. วิชิต ศุภเมธางกูร แพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
28 นพ. สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล
29 นางสาว วรายุวดี อมรภิญโญ แพทยศาสตร์ รพ.ขอนแก่น
30 รศ.นพ. พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
31 ผศ.พญ. กันยิกา ชำนิประศาสน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
32 นพ. ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
33 ผศ.พญ. สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
34 ผศ.ดร. กัญญนัช กนกวิรุฬห์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
35 รศ.พญ. วรางคณา กีรติชนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
36 นาง กรมาศ สงวนไทร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
37 ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
38 รศ.พญ. จิตเกษม สุวรรณรัฐ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
39 รศ.พญ. สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
40 ผศ.พญ. วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
41 พญ. วัลยา กู้สกุลชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
42 พญ. สุชาวดี พงศ์ธนวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
43 ดร. อารีย์รัตน์ หนูนวล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
44 อ. จงวัฒน์ ชีวกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
45 อ. นัที อินา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
46 นพ. คณิน คะนึงวนิชกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
47 พญ. กรุณา สุทธิเบญจกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
48 พญ. กัลยาณี ยงยุคันธร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
49 พญ. ละออทิพย์ แซ่ว่อง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
50 นพ. เวชพิสิฐ วงศ์วิวัฒนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
51 นพ. ธรรมสินธ์ อิงวิยะ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
52 ดร. ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
53 นพ. ศุภกร ศรีแผ้ว คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
54 พญ. ปิยะนันท์ วังกุลางกูร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
55 พญ. ไข่มุก บุญสนิท คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
56 นพ. ชิน ทวีสมบูรณ์ญาติ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
57 นพ. วิโรจน์ เฉลียวปัญญาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
58 นพ. ภูริพงศ์ รอดเนียม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
59 พญ. รับพร สวัสดิสรรพ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
60 พญ. กุลิสรา นันทมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61 นพ. สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
62 พญ. นิสาลักษณ์ อุโพธิ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
63 พญ. รัตนาภรณ์ ชำนาญ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
64 พญ. พรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
65 พญ. อรณิชา สุนทรโลหะนะกูล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
66 พญ. นวพร อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
67 นพ. กิตติธัช แต้มแก้ว คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
68 นพ. ภานุ เวชวิทยาขลัง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
69 ผศ.พญ. อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
70 ผศ.นพ. จตุพร ภักภิรมย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
71 นพ. ธีรนัย สกุลชิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
72 พญ. ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
73 นพ. สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
74 นพ. วีระ ชัยยะมงคล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
75 ผศ.นพ. เทอดพงศ์ ทองศรีราช คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
76 พญ. กันทรา แซ่ลิ่ม คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
77 ผศ.พญ โอสรี อัครบวร คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
78 ผศ.พญ. ศรีลา สำเภา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
79 ผศ.นพ. ธนะรัตน์ บุญเรือง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
80 รศ.พญ. จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
81 ผศ.พญ. เพ็นนี สิงหะ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
82 ผศ.พญ. งามจิตร์ ภัทรวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
83 รศ.พญ. ฐิติมา สุนทรสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
84 นพ. สกล สิงหะ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
85 อ. เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
86 อ. ชัชวลัย สนธิกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
87 นพ. พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
88 นพ. บุรภัทร สังข์ทอง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
89 ผศ.พญ. หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
90 อ. จารุวรรณ ประสมศรี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
91 รศ.พญ. รัตนา ลีลาวัฒนา อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
92 พญ. อิงพร เจียมเศรษฐ์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร์
93 รศ.นพ. เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี รังสีวิทยา ม.สงขลานครินทร์
94 รศ.พญ. ปิยวรรณ เชียงไกรเวช ศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
95 นาย นัฐวุฒิ เชื้อกุลา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์
96 นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
97 ผศ.นพ. นันทวิช สุคนธเวศ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
98 นพ. อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
99 อ. พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล กายภาพบำบัด ม.สงขลานครินทร์
100 รศ.พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 ผศ.นพ. คมสันต์ วรรณไสย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103 ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 ผศ.นพ. ธรา ธรรมโรจน์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 ผศ.นพ. ธเนศ รังษีขจี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 ผศ.นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 นพ. สรวิเชษฐ์ รัตน์ชัยวงศ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 รศ.นพ. สุรพล วีระศิริ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 ผศ.นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 นพ. ประกาศิต เสงี่ยมวิบูล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 นพ. จุฑารพ เพชระบูรณิน แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 นพ. นรินทร์ พลายละหาร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
115 ดร. คณิน ซาเหลา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
116 ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117 ผศ.นพ. องอาจ โสมอินทร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
118 นพ. นนทพล ปิยวัฒนเมธา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119 พญ. พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120 พญ. วรัชญา พันธุ์พฤกษ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
121 พญ. นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
122 ผศ.พญ. วรินทร​ พุทธรักษ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 พญ. ศศิธร วัชรเดชวิทยา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
125 รศ.พญ. สุดา วรรณประสาท แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126 รศ.พญ. โฉมพิลาศ จงสมชัย แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
127 ผศ.พญ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
128 พญ. เสาวนันท์ บำเรอราช แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129 นาง พวงพยอม แก้วพิลา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130 นางสาว สราญจิต ศรีเมืองช่าง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131 นางสาว ภาวินี คำหล้า แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132 นางสาว กนกพร หินเธาว์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
133 รศ.พญ. วิชุดา จิรพรเจริญ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
134 พญ. นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
135 รศ.พญ. จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
136 พญ. ฟ้างาม เจริญผล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
137 นพ. พงษ์สันต์ ใยเจริญ แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
138 รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
139 นพ. พรนพ นัยเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
140 รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี แพทยศาสตร์ เชียงใหม่
141 นางสาว สุภาวดี มากะนัดถ์ แพทยศาสตร์ นเรศวร
142 นางสาว พันธิตรา สิงห์เขียว แพทยศาสตร์ นเรศวร
143 นางสาว อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ แพทยศาสตร์ นเรศวร
144 นาย ยุทธพงศ์ พุทธรักษา แพทยศาสตร์ นเรศวร
145 รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร แพทยศาสตร์ Chiang Mai University
146 นาย ภาณัฐ เดชะยนต์ แพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
147 นางสาว จิตพิสุทธิ์ จันทร์ทองอ่อน แพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
148 ผศ.นพ. จักรกริช ดิษธรรม แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149 นาย ปฐมพงษ์ เผือกลี แพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์
150 นางสาว อิสราภรณ์ เทพวงษา แพทยศาสตร์ ขอนแก่น
151 รศ.นพ. อรรถวุฒิ ดีสมโชค แพทยศาสตร์ มหาสิทยาลัยเชียงใหม่
152 นาย คันธชาติ ทัศคร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
153 นพ. สกล บุญญประภา แพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
154
155
156
157
158
159
160
Thai-Charité MEC © 2018 All Right Reserved