Comments are off for this post

โครงการ “เรียนรู้การช่วยเหลือเบื้องต้น (CPR)” เบื้องต้น รุ่นที่ 2

โครงการ “เรียนรู้การช่วยเหลือเบื้องต้น (CPR)” เบื้องต้น รุ่นที่ 2
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น – 16.00 น
ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลีนิกฯ อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึ่งสามารถทำได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ได้แก่ การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก

  1. ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจ โดยที่หัวใจยังคงเต้นอยู่ประมาณ 2-3 นาที ให้ผายปอดทันที จะช่วยป้องกันภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ และช่วยป้องกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนอย่างถาวร
  2. ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นพร้อมกัน ซึ่งเรียกว่า clinical death การช่วยฟื้นคืนชีพทันทีจะช่วยป้องกันการเกิด biological death คือ เนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน

ระยะเวลาของการเกิด biological death หลังจาก clinical death โดยทั่วไป มักจะเกิดช่วง 4-6 นาที หลังเกิด clinical death ดังนั้นการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพจึงควรทำภายใน 4 นาที

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกวิธี
  2. สามารถทำการ CPR และใช้ AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  3. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้img_4510 img_4463 img_4474 img_4483 img_4486 img_4488 img_4495 img_4499 img_4501 img_4504 img_4508 img_4510 img_4446 img_4447 img_4448

Comments are closed.