วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์ฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์และการช่วยชีวิตขั้นสูง ที่ให้บริการเป็นเลิศ
ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะสำหรับประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย

พันธกิจ
พัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ให้บริการวิชาการ
ด้านการฝึกทักษะทางคลินิกและการช่วยชีวิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์หลักสูตรต่อ
ยอด อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์หลักสูตรต่อยอด อาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
3. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้ฝึกสอนทักษะทางคลินิกและการช่วยชีวิต
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาด้านทักษะทางคลินิกและการช่วยชีวิต
5. เพื่อให้บริการวิชาการด้านทักษะทางคลินิกและการช่วยชีวิต