ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

อ.นพ.ชัชชัย ปรีชาไว
รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

อ.พญ.ศรีลา สำเภา
กรรมการ

กรรมการ

ผศ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล
กรรมการ

กรรมการ

อ.นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสินธุ์
กรรมการ

กรรมการ

ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ
กรรมการ

กรรมการ

นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์
กรรมการ

กรรมการ

พญ.อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ
กรรมการ

กรรมการ

ผศ.พญ.วันดี ไข่มุกด์
กรรมการ

กรรมการ

นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล
กรรมการ

กรรมการ

พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์
กรรมการ

กรรมการ

ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์
กรรมการ

กรรมการ

ผศ.พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์
กรรมการ

กรรมการ

พญ.ธนิษฐา ศิริรักษ์
กรรมการ

กรรมการ

นพ.ศุภฤกษ์ เลาหวิริยะกมล
กรรมการ

กรรมการ

พญ.กนกพรรณ เรืองนภา
เลขานุการ

เลขานุการ

อัษฎาพร แกล้วทนงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

โสภิณ แก้วสลับศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กนกชนก ศรีมุณี
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ศุภกฤษฎ์ เชื้อแก้ว