Comments are off for this post

โครงการฝึกอบรม เรียนรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่น 1

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกวิธี
  2. สามารถทำการ CPR และใช้ AED ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  3. สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้

หัวข้อการอบรม

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ  ได้มีความรู้ และสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

img_4526 img_4512 img_4515 img_4519 img_4520 cm180129-132225001 cm180129-132640001 cm180129-132646001 cm180129-132338001 cm180129-132225001

Comments are closed.