รับสมัครผู้ป่วยจำลอง

รับสมัครผู้ป่วยจำลอง “Human Patient Simulator” คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ป่วยจำลอง 1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 16-65 ปี (บทผู้ใหญ่) 2. เด็กชาย/หญิง อายุระหว่าง 12-15 ปี(บทเด็ก) 3. อ่าน-พูด ภาษาไทยได้ชัดเจน 4. ต้องมีสัญชาติไทย 5.ไม่มีปัญหาการได้ยิน สามารถสื่อสาร ตอบคำถามได้ 6.สุขภาพแข็งแรง สามารถเดิน เคลื่อนไหวได้ 7.มีเวลามาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก 8. มีเวลามาปฏิบัติงาน ใน/นอกเวลาราชการได้ (ซึ่งจะติดต่อและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 9.กล้าแสดงออก บทบาท/หน้าที่/ข้อตกลง ของผู้ป่วยจำลอง 1. ถือเป็นการตกลงด้านบริการ นั่นคือมีค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายให้ 2. เป็นการแสดงในบทบาทสมมติที่กำหนดให้ในแต่ละงานหรือแต่ละครั้ง 3. ต้องมีการฝึกซ้อม หรือฝึกหัดในบทบาทต่างๆ ก่อนการแสดงจริง 4. การแสดงบทบาท ผู้ป่วยจะต้องถูกซักถามในเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่กำหนดให้และไม่ได้ถูกกำหนดไว้ 5. อาจต้องถูกซักประวัติหรือตรวจร่างกายเสมือนผู้ป่วยจริง...

Continue reading