รองศาสตราจารย์ แพททย์หญิงมัณฑนา แก้วอิ่ม


 • จบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)จากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
     6 เมษายน 2505 แพทย์ศิริราช รุ่นที่ 67

 • จบการปฏิบัติงานแพทย์ฝึกหัด(Training of Internship) รุ่นที่ 2 จากคณะแพทยศาสตร์และคณะศิริราชพยาบาล
     6 เมษายน 2506 ได้รับใบประกอบโรคศิลป์(เลขที่ ว.4081)และประกาศนียบัตรแพทย์ชั้นสูง

 • จบการศึกษาระดับ MSc. จากMelbourne University, Australia 1967 (2510).(Royal Children’s Hospital,
     Virology Deparment.

 • (2511 - 2513) อาจารย์ประจำตำ แหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา สาขาไวรัส คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
     มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพฯ.

 • (2513 - 2522) อาจารย์ประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ/หรือ มหาวิทยาลัยมหิดล (2514)กรุงเทพฯ

 • (19 เมษายน 2522 - 2541) อาจารย์ประจำ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

 • (1 ตุลาคม 2541- 2542 - 30 กันยายน 2542) อาจาย์พิเศษ ตำแหน่งผู้ชำนาญการกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

 • (1 มกราคม 2544 - 2552) อาจารย์พิเศษ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ชำนาญการกายวิภาคศาสตร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
 • แต่งและเรียบเรียงตำราทางกายวิภาคศาสตร์ สาขา Histology เรื่อง Atlas of Human Histology 2521, 2522, 18 บท-287
     ภาพสี พิมพ์ 2 ครั่ง จำนวน 4,000 เล่ม

 • ผลิต Photographic study of Human Body / Anatomy (Gross, Histology ,Embryology Neuro anatomy + topographie
     anatomy) ในรูปแบบ ของ Duraclear Transpareney ติดตั่งถาวรไว้ตลอดผนัง 3 ด้านของพิพิธภัณท์กายวิภาคฯ
     (2544-2546 ทุก System ของร่างกายมนุษย์ 298 ภาพสีขนาด 8x 12 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ)

 • ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI วิชากายภาพศาสตร์ ทุกสาขาให้สอดคล้อง-สัมพันธ์กับหลัสูตรแพทย์แบบ Bloek System
     (2542, 2544 – ปัจจุบัน ; เข้าสู่ระบบ Internet )
 • 1. Anatomy of the Heart (Gross Anatomy) 2542 : 3 ตอน 52 ภาพสี
 • 2. Plaecnta and Fetal Membranes (Embryology) 2544 : 3 ตอน 52 ภาพสี
 • 3. Development of Integumentary System (Embryology) 2545 : 4 ตอน 22 ภาพสี
 • 4. Integumentary System ( Histology ) 2546 : 5 ตอน 88 ภาพสี
 • 5. และ 6. RESPIRATORY SYSTEM. 2 Volumes : 121 ภาพสี : 2547

 • Volume 1 Conducting Portion (Histology) (9 ตอน 62 ภาพสี)

 • Volume 2 Bone (Histology) (9 ตอน 59 ภาพสี)
 • 7. 8. และ 9. SKELETAL SYSTEM. 3 Volumes : 122 ภาพสี : 2548

 • Volume 1 Cartilage (Histology) (8 ตอน 31 ภาพสี)

 • Volume 2 Bone (Histology) (8 ตอน 42 ภาพสี)

 • Volume 3 Osteogenesis and Growth (Histology) (8 ตอน 49 ภาพสี)
 • 10. และ 11. HEMATOPOIETIC SYSTEM. 2 Volumes ; 193 ภาพสี, 2549

 • Volume 1 Blood and Formed Elements (Histology) (6 ตอน 55 ภาพสี)

 • Volume 2 Bone Marrow and Hematopoiesis (Histology) (7 ตอน 138 ภาพสี)
 • 12 และ 13 CARDIOVASCLAR SYSTEM. 2 Volumes ; 159 ภาพสี, 2550

 • Volume 1 Heart (Histology) (7 ตอน 77 ภาพสี)

 • Volume 2 Blood Vessels : Arteries & Veins including Lymph Vessels (Histology) (4 ตอน 82 ภาพสี) CAI
     NEUROANATOMY-Test & Atlas. 10 Volumes ประกอบด้วย 44 บท (Chapters)

 • Volume 1 Organization of NERVOUS SYSTEM (5 Chapters, 22 ตอน 200 ภาพสี)
     (กำลังอยู่ใน Process ของ Computer) 2551-2553
 • Chapter 1 Central & Peripheral Nervous System : CNS & PNS (4 ตอน 47 ภาพสี)
 • Chapter 2 Autonomic Nervous System (ANS) & Visceral Afferents (5 ตอน 20 ภาพสี))
 • Chapter 3,4 & 5 Development & Histogenesis of NERVOUS SYSTEM)
 • A. (บทที่ 3) Development of SPINAL CORD (4 ตอน 26 ภาพสี)li>
 • B. (บทที่ 4) Development of BRAIN (5 ตอน 87 ภาพสี)
 • C. (บทที่ 5) Development of PNS & ANS (4 ตอน 20 ภาพสี)
 • ผลิต E-BOOK : HISTOLOGY for Medical Students - MANUAL ANF ATLAS 21 บท(48 ตอน) 1,205ภาพสี

 • ผลิต CAI_EMBRYOLOGY : CARDIOVASCULAR SYSTEM, INTEGUMENTARY SYSTEM

 • ผลิต CAI_NEUROANATOMY

ผลิตบทเรียนเพื่อเสริมความรู้พื้นฐานทุกสาขาของกายวิภาคศาสตร์ ที่ถูกตัดทอนลงไปด้วยการเรียนแบบหลักสูตรแพทย์ใหม่แบบ BLOCK SYSTEM เสริมความรู้ให้สมบูรณ์เทียบเท่ากับของสถาบันอื่น (เช่น ศิริราช,ขอนแก่น,เชียงใหม่ ฯลฯ) ที่ยังคงมีการเรียนแบบหลักสูตรแพทย์เดิมซึ่งมีทั้งบรรยายปฏิบัติการและชำแหละอาจารย์ใหม่ทั้งร่างตลอดปีการศึกษา