บุคลากรผู้ดูเเลดร. สุรีย์ ชาติวัยงาม

อาจารย์พิเศษ
นางสาวอัญชลี สรเกตุ

นักวิชาการศึกษา
นายทนง จินดาวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์