ประวัติเเละความเป็นมา


พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เกษม แก้วอิ่ม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เดิมจัดตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ภาควิชา พยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และได้ย้ายมาอยู่ชั้น 4 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ในปีพ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน

มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม แก้วอิ่ม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบและจัดทำ specimens ต่างๆด้วยตนเองการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการ

  • MED_5143
  • IMG_9055
  • responsive slider
  • IMG_9082

เนื่องจากเนื้อหาของกายวิภาคศาสตร์ได้รับการศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลาหลายปี ข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีรายละเอียดมากมายยากแก่การเข้าใจและจดจำได้ในเวลาจำกัด

การมีอุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้แต่ละส่วน จะช่วยให้นักศึกษาแพทย์เกิดความเข้าใจด้วยตนเองได้รวดเร็วขึ้น การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย specimens,หุ่นจำลอง,แผ่นภาพ,แผ่นภาพ Duraclear,แผ่นฟิล์ม MRI โดยจัดแบ่งตามระบบต่างๆ ของร่างกาย

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เกษม แก้วอิ่ม เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30-16.30น. เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ตลอดจนแพทย์ใช้ทุนและประจำบ้านทุกระดับประวัติผู้ก่อตั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม แก้วอิ่มรองศาสตราจารย์ แพททย์หญิงมัณฑนา แก้วอิ่ม