ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์
ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาค ชั้น 4

โทร : 074 - 451538 ต่อ 1538