ดร. สุรีย์ ชาติวัยงาม


 • ชื่อ: ดร. สุรีย์ ชาติวัยงาม

 • สถานที่ทำงานปัจจุบัน: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยสงขลานคริทร์

 • ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • หน้าที่ปัจจุบัน: เป็นอาจารย์ประจำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ 6 ตค 2551- 5 ต.ค. 2555
                     เป็นอาจารย์ปพิเศษ และที่ปรึกษาทางวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ ต.ค.2555 - 2557
 • พ.ศ. 2528 Ph.D. Reproductive Biology Univ. of New England, Australia

 • พ.ศ. 2518 MS.C Anatomy Mahidol University

 • พ.ศ. 2516 DVM Veterinary Medicine Chula Longkorn University

 • งานสอน
 • สอนวิชาทางกายวิภาคศาสตร์ (2551 - เมษายน 2560), PBL แก่ นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ (2551-ปัจจุบัน)
 • สอนวิชาทางกายวิภาคศาสตร์, ในวิชา Human Medical Science แก่ นักศึกษาสำนักวิชาเภสัช ตั้งแต่ (2551-ปัจจุบัน)

 • งานบริหาร
 • เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา2552 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 274/2553
 • เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักแพทยศาสตร์ ตามประกาศ วันที่ 27 มี.ค. 2555
 • เป็นกรรมการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักแพทยศาสตร์ ตามประกาศ วันที่ 16 พ.ค. 2555
 • เป็นกรรมการประจำสำนักแพทยศาสตร์ ตามประกาศ วันที่ 24 ม.ค. 2554
 • เป็นกรรมการตรวจรับกล้องจุลทัศน์ชนิดหัวกลับ ตามคำสั่งแต่งตั้ง 2 มิ.ย. 2554
 • เป็นกรรมการกองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจการเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มวล ตามคำสั่งแต่งตั้ง 23 พ.ย. 2554
 • เป็นกรรมการร่วมในกิจกรรมคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสำนักแพทย์มวล ตั้งแต่ปี 2555-2558
 • Gross Anatomy Laboratory Dissection Manual 2014 for:
 • 1. PCS-213-214 (Musculoskeletal System) 5 บท
 • 2. PCS-215 (Cardiovascular System System) 3 บท
 • 3. PCS-217 (Alimentary System and Nutrition) 4 บท
 • 4. PCS-218 (Respiratory System) 4 บท
 • 5. PCS-219 (Urinary and Reproductive System) 4 บท
 • 6. PCS-222 (Neuroscience) 2 บท

 • รางวัลเชิดชูเกียรติ
 • ได้รับคัดเลือกจากคณะแพทยในฐานะ “ปิยอาจารย์” ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2543

 • ประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์
 • Investigation of enhancing activity and skin irritation of Zingiber officinale, Zingiber cassumunar and Curcuma zedoaria. S. Songhro, J. Wungsintaweekul, S. Chartwaingam,Journal of DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2008, page 169-179.