รหัสครุภัณฑ์ : 59-0558-006/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาจักษุวิทยา
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล