57-0622-001/01
หุ่นฝึกใส่ท่อ ICD ท่อระบายจากทรวงอก
Chest Tube Manikin
57-0623-001/01
ชุดจำลองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
Traction Splint Trainer
58-0249-001/01
หุ่นฝึกการทำ Marsupialization ของ Bartholin Cyst
58-0250-002/01
หุ่นฝึกการทำ Cervial Biopsy และ Polypectomy
58-0251-002/01
หุ่นฝึกการทำ Vaginal Packing