รหัสครุภัณฑ์ : 57-0623-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : ชุดจำลองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ Traction Splint Trainer
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด