55-04554-001/01
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ
Low Frequency Electrical Simulator