57-0535-002/01
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นหัวใจแบบ 2 เฟส จ(พร้อมอุปกรณ์)
Defibrillator+Pacemaker
57-0535-005/01
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจแบบ 2เฟส (E Seires)
Defibrillator+Pacemaker (E Seires)
57-0535-005/02
รถเข็นสเตนเลส 2ชั้น มีราวกันตก 4ด้าน มีลิ้นชัก 1ลิ้นชัก