58-0756-002/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
58-0756-003/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
58-0756-001/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
58-0756-003/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
59-0945-001/01

อะไหล่หุ่นเจาะไขสันหลัง LF01039U
56-0612-002/01
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตแบบเต็มตัว โดยการผายปอด นวดหัวใจ พร้อมระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
Resusci Anne Skill Reporter
56-0613-001/01
ชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย
Simpad system
57-0390-001/01
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
Automated External Defibrillator (AED)
57-0391-001/01
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
Manual/AED Defibrillator
58-0756-003/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
59-0701-001/01-05
เครื่องจำลองภาพสำหรับฝึกการผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านระบบวีดีทัศน์
Lab mentor II simulator-Basic Lab mentor II simulation-Basic
59-0943-001/01

หุ่นมือฝึกการเจาะหลอดเลือดแดง (LF00995U)
59-0946-001/01

อะไหล่สำรองสำหรับหุ่นฝึกเจาะหลัง
บ.59-01
กล้องจุลทรรศน์สำหรับฝึกผ่าตัด