รหัสครุภัณฑ์ : 57-0622-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกใส่ท่อ ICD ท่อระบายจากทรวงอกChest Tube Manikin
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด