รหัสครุภัณฑ์ : 60-0497-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : Laerdal® Airway Management Trainerหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล